Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ważne dokumenty

Dział "Ważne dokumenty" powstał z myślą o tych wszystkich osobach, które ze względu na wykonywany zawód, hobby czy zwykłą ciekawość są zainteresowane materiałami źródłowymi dotyczącymi sieradzkiego samorządu terytorialnego i jego działalności. Życzymy miłej lektury.

Strategie, raporty i programy rozwoju:
1. Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020 - wersja polska

    The City of Sieradz Development Strategy for the years 2010-2020 - english version

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Sieradza do roku 2020

- Raport z wykonania POŚ Miasta Sieradza za lata 2015/16

4. Program Zapobiegania Przestępczości oraz Zapewnienia Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Sieradzu na lata 2006-2010 "Bezpieczny Sieradz".

5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Sieradz w latach 2005-2010.

8. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradz na lata 2006-2013.

9. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2013.


10. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006-2013.


Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego, przyjętego uchwałą nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 kwietnia 2016 roku

13. Strategia Promocji Miasta Sieradza na lata 2008-2013


14. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2018-23

15. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sieradza na lata 2014-2030



Inne:
1. Alfabetyczny spis nazw ulic i placów w Sieradzu.

Rejest Teryt

2. Wykaz słupów ogłoszeniowych (2016)
3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sieradz