Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Urząd Miasta Sieradza zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) zobowiązany jest prowadzić ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Według art. 29 ust. 1 pkt. 3 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę nie wymagają pozwolenia jednak podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi. Powyższe zgłoszenie należy dokonać w Starostwie Powiatowym przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Natomiast stosownie z § 2 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacji wymaga zgłoszenia (Dz. U.
z 2010r., Nr 130, poz. 880), z uwagi na wprowadzenie ścieków do ziemi zgłoszenia wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego  lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. W oparciu o art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (w tym przypadku Prezydent Miasta Sieradza) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Zgłoszenie do eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości  powyżej 5m3 na dobę oraz wykorzystywanej na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub świadczonych usług należy składać w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

Według  § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego (Dz. U. z 2006r., Nr 137, poz. 984) ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. ilość ścieków nie przekracza  5m3 na dobę,
  2. BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%,
  3. miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Stosownie do art. 342 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny. Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków bez zgłoszenia może również skutkować dla właściciela nieruchomości wezwaniem do podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) określił nowe najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń i minimalny procent redukcji zanieczyszczeń jaki będzie miał zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r. przy wprowadzaniu m.in. ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, do ziemi lub do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego.

Druk zgłoszenia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków