Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przebudowa wału rzeki Żegliny i Krasawy

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ramach budowy ujęcia wód z rzeki Żegliny i Krasawy do zasilania starorzecza Żegliny oraz przebudowy przepustu wałowego Krasawy w Sieradzu

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa wału przeciwpowodziowego, będąca elementem szerszej inwestycji „Budowa ujęcia wód rzeki Żegliny i Krasawy do zasilania starorzecza Żegliny oraz przebudowa przepustu wałowego Krasawy w Sieradzu”. 

Przedmiot inwestycji położony jest w Sieradzu, w dolinie rzeki Żegliny w rejonie ujścia koryta cieku Krasawa na działkach 355/2, 306, 21 oraz 269/1 w obrębie 6. Jest to odcinek długości 30 m znajdujący się w km 1+035÷ 1+065.

 

   Podstawowym zadaniem projektowanej modernizacji jest ulepszenie i doprowadzenie przedmiotowego odcinka wału do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579).

   Termin realizacji: 09-12.2015

   Całkowita wartość zadania: 71.138,66 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 56.910,00 zł (80 %).