Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Opłaty

Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. wnoszona jest do gminy i jest obowiązkiem z mocy prawa.

Od maja 2015 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Sieradz powstającymi na nieruchomościach:
- na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:
8,95 zł od osoby, jeżeli śmieci będą segregowane,
14,00 zł od osoby, jeżeli śmieci nie będą segregowane.
- na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (np. sklepy, firmy) – od pojemnika według ustalonych stawek.

Pierwsza opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest do 10 sierpnia 2013r. za miesiąc lipiec 2013r.

Każde kolejne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który ponoszona jest opłata.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej odbierane będą następujące odpady: odpady komunalne (frakcja mokra); szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób (frakcja sucha); odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady biodegradowalne (zielone) zebrane w selektywny sposób, popioły paleniskowe.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożoną przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej odbierane będą następujące odpady: odpady komunalne (frakcja mokra); szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób (frakcja sucha).