Imieniny: Ady, Wiwiany i Sylwiusza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ochrona powietrza

Zapraszamy na profil "Sieradz bierze oddech" utworzony na portalu społecznościowym Facebook 


Regulamin konkursu na wykonanie amatorskiego filmu z przebiegu pikniku

Regulamin konkursu na wykonanie cyklu zdjęć fotograficznych


Monitoring powietrza

W celu określenia stanu jakości powietrza na terenie miasta Sieradz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi prowadzi manualne pomiary imisji zanieczyszczeń powietrza.

Wyniki pomiarów dostępne są na stronie WIOŚ w Łodzi: http://www.wios.lodz.pl/Pomiary_manualne,136


Dotacja do wymiany źródeł ciepła

Prawie 1,9 mln zł otrzymał sieradzki magistrat na realizację programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta. Pieniądze te trafią do mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie źródeł ciepła w swoich posesjach.

W ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji” Gmina Miasto Sieradz złożyła w dniu 10 kwietnia 2017r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie posesji zlokalizowanych na terenie miasta Sieradza. W ramach przeprowadzonego naboru oraz weryfikacji złożonych wniosków do udziału w programie przyjęto deklaracje dotyczące 227 nieruchomości.

Obecnie na 227 nieruchomościach (ujętych w programie) w kotłach węglowych spalane jest w ciągu roku 1 440 ton węgla, co równa się:
a) emisji 7,2 ton pyłu PM 10,
b) emisji 6,5 ton pyłu PM 2,5,
c) emisji 3 020 ton CO2,
d) emisji 8,7 kg benzo(a)pirenu,
e) emisji 29 ton SO2,
f) emisji 5,1 ton NOx.

W wyniku realizacji planowanych inwestycji kotły węglowe zostaną zastąpione następującymi źródłami ciepła:
a) 141 kotłów gazowych (134 na gaz ziemny i 7 na propan-butan),
b) 36 kotłów węglowych automatycznych nowej generacji (5 klasy),
c) 25 przyłączy do sieci ciepłowniczej,
d) 19 kotłów na biomasę,
e) 3 pompy ciepła,
f) 3 kotły na olej opałowy.

Łączny koszt przeprowadzenia planowanych inwestycji: 5 487 643 zł. Łączna wartość maksymalnego dofinansowania inwestycji: 1 837 762 zł.

Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji pozwoli na redukcję emisji:
a) pyłu PM 10 o 6,9 ton,
b) pyłu PM 2,5 o 6,1 ton,
c) CO2 o 1 748 ton,
d) benzo(a)pirenu o 8,6 kg
e) SO2 o 27,2 ton,
f) NOx o 3,7 ton.

Przypominamy, że program przewiduje udzielenie dofinansowania do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – likwidacji starego źródła ciepła (pieca węglowego) i zastąpienie go „ekologicznym” źródłem ciepła, w tym:
• podłączenie do sieci cieplnej
• kocioł gazowy (gaz ziemny i propan-butan)
• kocioł olejowy
• kocioł na biomasę
• kocioł węglowy
• ogrzewanie elektryczne
• odnawialne źródła energii (pompa ciepła).

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Wniosek gminy miasto Sieradz został rozpatrzony pozytywnie, a w dniu 7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdziła przyznanie dofinansowania w formie dotacji. Obecnie sporządzane są dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dotacji pomiędzy gminą miasto Sieradz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 3 lipca 2017 r. Rada Miejska w Sieradzu przyjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza (określająca m.in. wzory stosowanych pism). Wojewoda Łódzki ogłosił powyższą uchwałę w Dzienniku Urzędowym w dniu 18 lipca 2017 r. – uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 2 sierpnia 2017 r.

Natomiast w dniu 10 sierpnia 2017 r. zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w celu przyjęcia uchwały budżetowej, wprowadzającą otrzymaną dotację do budżetu miasta Sieradza.

Procedura udzielenia dotacji:
1. Urząd Miasta Sieradza pisemnie zawiadamia wszystkie osoby, które złożyły deklarację o wysokości przyznanego dofinansowania.
2. Zainteresowane osoby składają do Urzędu Miasta Sieradza wnioski o zawarcie umowy (wraz z tytułem prawnym do władania nieruchomością oraz ewentualną zgodą współwłaścicieli).
3. Po zweryfikowaniu wniosków pracownicy Urzędu Miasta Sieradza dokonują kontroli na terenie posesji, gdzie sporządzany jest tzw. protokół przed wykonaniem inwestycji. Na miejscu sporządzana jest dokumentacja fotograficzna.
4. Urząd Miasta Sieradza zawiera umowę z właścicielem nieruchomości o udzielenie dotacji.
5. Właściciel nieruchomości realizuje inwestycję.
6. Po wykonaniu inwestycji właściciel składa do Urzędu Miasta Sieradza wniosek o wypłatę dotacji wraz z niezapłaconymi fakturami, rachunkami.
7. Po zweryfikowaniu wniosków pracownicy Urzędu Miasta Sieradza dokonują kontroli na terenie posesji, gdzie sporządzany jest tzw. protokół po wykonaniu inwestycji. Na miejscu sporządzana jest dokumentacja fotograficzna.
8. Urząd Miasta Sieradza przekazuję dotację w formie przelewu lub czeku właścicielowi nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości składa rozliczenie otrzymanej dotacji w Urzędzie Miasta Sieradza, w tym potwierdzenia zapłaty za wystawione faktury, rachunki oraz inne dokumenty związane z odbiorem inwestycji.

Właściciele nieruchomości, którzy zaplanowali swoje inwestycje na rok 2018 (86 inwestycji) składają wniosek o zawarcie umowy. Dalsze działania związane z udzieleniem dotacji realizowane będą w styczniu 2018 roku

Dotacja nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych, w których jest/ będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/ będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku. W pozostałych przypadkach dofinansowanie ulega proporcjonalnego pomniejszeniu.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z programem ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ładunek emitowanych zanieczyszczeń w pierwszej kolejności dofinansowanie będzie udzielane na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej oraz ogrzewanie z sieci gazowej. Natomiast w przypadku braku technicznych możliwości przyłączenia do systemu ciepłowniczego lub gazowniczego dofinansowane będą: kotły na paliwa płynne (olejowe lub na gaz LPG), źródła ciepła zasilane energią elektryczną (piece, kotły wodne, inne), kotły do spalania biomasy (peletu, brykietów drzewnych, słomy i innych), pompy ciepła lub kotły węglowe.

Beneficjentami dotacji mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budowinictwa społecznego.

DRUK DEKLARACJI
Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie czy w budynku mieszkalnym, na terenie którego będzie realizowane przedsięwzięcie prowadzona jest działalność gospodarcza - WZÓR OŚWIADCZENIA

Treść programu: Program Ograniczenia Niskiej Emisji


Dotacja do przyłączenia do sieci cieplnej

W dniu 10 sierpnia 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Sieradzu podejmowany będzie temat przyjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.
Jest to program realizowany w ramach projektu „Sieradz bierze oddech”. W ramach tego programu będzie możliwe udzielenie dofinansowanie właścicielom nieruchomości na likwidację starego źródła ciepła i przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Dotacja wyniesie do 60 % kosztów kwalifikowanych. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych, odpowiadających wysokości dywidendy, którą Gmina Miasto Sieradz otrzymuje z PEC w Sieradzu i przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku. W przypadku jeśli Wnioskodawca będzie korzystał z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza, udzielonej przez gminę miasto Sieradz w ramach programu priorytetowego "Program Ograniczenia Niskiej Emisji" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, łączna kwota udzielonych dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych.

Chętni do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej już mogą wypełnić ankietę dostępną do pobrania poniżej oraz na stronie www.pecsieradz.pl.

Szczegółowych informacji udziela:

Kierownik Działu Rozwoju i Obsługi Klienta PEC Sieradz – inż. Tomasz Kozak

Tel: 826-69-15; 605 360 601

Ankieta


Informacja o dotacjach proponowanych przez WFOŚiGW w Łodzi dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdziła Programy Priorytetowe, dla których nabory wniosków ruszą w roku 2017. Programy realizuje Zespół ds. Obsługi Klienta Indywidualnego.

Wykaz zatwierdzonych programów:
1) Program priorytetowy Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego 2017-2018.
2) Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018.
3) Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych w latach 2017 - 2018.
4) Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2017 -2018.
5) Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018.

Treść programów dostępna jest na stronie WFOŚiGW: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php


Inwentaryzacja źródeł ciepła

Prezydent Miasta Sieradza informuje, że na terenie Miasta Sieradza prowadzona jest inwentaryzacja zainstalowanych źródeł ciepła (pieców, kotłów, przyłączy ciepłowniczych, gazowych oraz innych źródeł). Inwentaryzacją objęte będą wszystkie budynki.

Druki ankiet w listopadzie i grudniu 2015 roku rozprowadzane były do poszczególnych posesji. Można ją również pobrać poniżej ze strony internetowej lub osobiście w Referacie Ekologii Ochrony Środowiska i Urzędu Miasta Sieradza (pokój 41).

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać:
- bezpośrednio do siedziby Urzędu Miasta Sieradza (Plac Wojewódzki 1 - Biuro Obsługi Klienta)
- poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres um@umsieradz.pl
Informacje (zgodne z treścią ankiety) przyjmujemy także telefonicznie pod nr. tel. 43/ 826-61-41 , w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Powyższa informacja jest niezbędna do utworzenia bazy zainstalowanych źródeł ciepła mieszkańców miasta Sieradza. Pozwoli ona również ustalić, które tereny miasta wymagają wprowadzenia działań naprawczych mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Przyczyni się w przyszłości do pozyskania dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców na ogrzewanie ekologiczne.

DRUK ANKIETY