Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Konsultacje

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Sieradza, Starosta Sieradzki, Starosta Zduńskowolski,
Prezydent Miasta Zduńska Wola, Wójt Gminy Zduńska Wola, Wójt Gminy Zapolice, Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

zapraszają do udziału

w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty.

 

Dokumenty wyłożone są do wglądu:

1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w pokoju nr 60, w godzinach 8.00-15.00;

2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.sieradz.eu (załączniki poniżej).

Uwagi i opinie można składać:

  • w formie pisemnej (osobiście w pokoju nr 60 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, z dopiskiem „konsultacje - prognoza OOŚ PROF”),
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Sieradza, pokój nr 60,
  • drogą elektroniczną (na adres e-mail: aktywna_dolina@sieradz.eu)

na formularzu zgłaszania uwag, zamieszczonym poniżej oraz dostępnym w siedzibie urzędu w pokoju nr 60.

 
Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 3 do 25 marca 2016 roku.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Prezydent Miasta Sieradza.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.sieradz.eu.

 

Do pobrania:

Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego, przyjętego uchwałą nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Plan Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna)

Formularz zgłaszania uwag (wersja pdf)

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko