Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Idea marki Sieradz

     Marka Sieradza stanowi najogólniejszy, celowy poziom wszelkich działań promocyjnych opartych na zestawie najważniejszych wartości i powiązanych z nimi skojarzeń. Skojarzenia przedstawiono za pomocą USP (unique selling proposition) – kluczowych skojarzeń, które mają wyróżniać Sieradz. Ściśle powiązane są z nimi: formuła i slogan pozycjonujący oraz osobowość marki, która sumuje zarówno wartości, jak i skojarzenia. Wszystkie te poziomy pozycjonowania miasta określono w taki sposób, aby otworzyć możliwość budowania wielu marek promocyjnych we wszystkich segmentach, np.: gospodarczym, społecznym czy turystycznym. Marka miasta wyznacza poziom niezmiennych, rdzeniowych charakterystyk wszelkich aspektów promocji. Oparto ją na 4 wartościach tworzących strategiczną tożsamość. Wartości te to:

 1. Bycie w centrum
 2. Rozwój
 3. Gościnności
 4. Zapobiegliwości

Dlaczego bycie w centrum?

     Wartość ta przede wszystkim wyrasta z centralnego położenia Sieradza na mapie Polski i silnego przekonania mieszkańców o istotnym dodatnim kapitale, jaki z tego wynika. Centralność rozumiana jest jako względna bliskość do innych ośrodków, z którymi można współpracować. Najważniejszy komunikat związany z tą wartością mówi, że - zarówno realnie (położenie miasta na mapie Polski), jak i w aspekcie metaforycznym - miasto jest w centrum i potrafi dobrze je reprezentować.

Dlaczego rozwój?

     W oparciu o analizę dokumentów strategicznych miasta, powiatu i województwa oraz badania wśród samych mieszkańców ustalono, że wartością o fundamentalnym znaczeniu jest rozwój. Mieszkańcy oczekują rozwoju w praktycznie każdej dziedzinie funkcjonowania miasta. Wartość ta mówi o tym, że z racji pewnych opóźnień w rozwoju, Sieradz pragnie maksymalnie skoncentrować swoje siły w dążeniu do doskonalenia swoich możliwości. Oznacza to zatem, że miasto chce rozwoju praktycznie we wszystkich dziedzinach. Na tej podstawie Sieradz będzie dążył do utrwalania skojarzeń związanych z obecnością w głównym nurcie rozwoju kraju. W efekcie takiego rozumienia rozwoju marka miasta stwarza możliwości praktycznie każdemu podmiotowi funkcjonującemu w Sieradzu. Może bowiem odnosić się do rozwoju osobistego i zawodowego; rozwoju warunków do spędzania wolnego czasu i rekreacji; rozwoju warunków prowadzenia działalności gospodarczej; rozwoju tożsamości lokalnej etc. Jest wyrazem prorozwojowych ambicji miasta, a jednocześnie deklaracją i zobowiązaniem do wspierania wszelkich inicjatyw przyczyniających się do rozwoju - poprawy jakości życia w Sieradzu.

Dlaczego gościnność?

     Wartość ta wiąże się z otwartością i serdecznością, a także z byciem w centrum: dosłownie, dzięki położeniu miasta w centrum Polski, w sensie metaforycznym – znajdowaniem się w centrum rozwoju. Miasto komunikuje, że jest w stanie skupiać na sobie uwagę swoich partnerów.
Gościnność oznacza, że miasto:

 • jest/chce być dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym, dąży do tego, aby precyzyjnie poznać oczekiwania swoich gości i serdecznie ich przyjąć,
 • jest otwarte na wpływy z zewnątrz,
 • ale zarazem posiada swoje tradycje, zasady, reguły.
     W praktyce oznacza to, że stale pracuje nad: przygotowywaniem zestawu atrakcji turystycznych dostępnych zarówno na co dzień, jak i wyjątkowych cyklicznych wydarzeń masowych, zorganizowaniem bardzo dobrze funkcjonującego systemu informacji turystycznej i gospodarczej, rozwinięciem systemu opieki nad turystami, inwestorami i mieszkańcami.
     „Gościnność” zmienia rozumienie wartości rozwój – zawarta w jej strukturze „serdeczność” sprawia, że w rozwoju nie chodzi o bezwzględne i ekspansywne rozwijanie szans kosztem partnerów czy naturalnych zasobów. Przeciwnie, we wszelkich dziedzinach rozwoju należy rozważać ewentualne profity miasta na równi z profitami jego partnerów. Pragnie się nimi dzielić, propagować je i oferować własne zasoby oraz atrakcje swoim partnerom. Wartość ta mówi, iż miasto zawsze jest dostępne dla gości z zewnątrz.

Dlaczego zapobiegliwość?

     Ta wartość nie jest samodzielna - pełni rolę wspierającą (choć niezbędną) w stosunku do pozostałych wartości miasta. Oznacza ona: przezorność, dalekowzroczność, umiejętność przewidywania przyszłych potrzeb, umiejętność rozważnego przygotowania się do ich zaspokojenia. Skwapliwa zapobiegliwość - niezbędnym uzupełnieniem zapobiegliwości jest skwapliwość a więc gorliwe, nawet ostentacyjne, pokazywanie gotowości do czegoś. Skwapliwa zapobiegliwość wskazuje, iż ze względu na pewne opóźnienia, miasto musi szczególnie pokazać gorliwość, zapał do działania, a wręcz nieco spektakularnie demonstrować, że zabiega o nowe szanse. Oznacza to usilne podejmowanie rożnego rodzaju inicjatyw, wykorzystywanie wszelkich szans rozwojowych, nie ignorowanie żadnego pozytywnego sygnału ze strony otoczenia, dobre merytoryczne przygotowanie wszystko to powinno zacząć funkcjonować jako ważny zasób miasta.

W oparciu o powyższe wartości określono docelowy wizerunek Sieradza jako

 • miasta centralnie położonego w Polsce,
 • które dzięki gościnności wobec turystów i inwestorów oraz skwapliwej zapobiegliwości w stosunku do każdej szansy w otoczeniu
 • dąży do przyjaznego rozwoju dla dobra swoich mieszkańców.
 • Przy czym przez przyjazny rozwój rozumiemy świadome kształtowanie harmonijnych relacji pomiędzy wymogami rozwoju gospodarczego, a potrzebami otoczenia przyrodniczego i społecznego.