Imieniny: Ambrożego, Florentyny i Gawła

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Zobacz plan obrad najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

13/02/2018

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018 

15 lutego 2018 r. o godz. 14:00

sala B (II piętro) Urząd Miasta Sieradza, pl. Wojewódzki 1

Porządek Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XLVIII  Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokółu z  XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu.
 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

- odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza.

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz osiągniętych w 2017 r.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

- informacja z realizacji skarg za IV kwartał 2017 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina miasto Sieradz oraz nadanie mu statutu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie czasu zapewniającego bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych placówkach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Grodzkiej i Sienkiewicza w Sieradzu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sieradzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Łodzi skargi Prokuratora Okręgowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej
  w Sieradzu za 2017 rok.
 12. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 13. Zakończenie obrad.